ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. Hoitink Dienstverlening: HOITINK DIENSTVERLENING., gevestigd aan Koningin Beatrixlaan 50 1774 BM Slootdorp, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82297681.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hoitink Dienstverlening een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: Hoitink Dienstverlening  en de wederpartij gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere tussen Hoitink Dienstverlening  en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Hoitink Dienstverlening  zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden.

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Hoitink Dienstverlening  en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Hoitink Dienstverlening  en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen vragen formulier. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Hoitink Dienstverlening  geen georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Hoitink Dienstverlening  op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.

7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens  Hoitink Dienstverlening aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of namens  Hoitink Dienstverlening worden gemonteerd. Onder ‘producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, schuttingen en aanverwante materialen.

8. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Hoitink Dienstverlening  uit te voeren werkzaamheden, zoals het monteren van schuttingen.

 9. Webwinkel/website: de webwinkel c.q. website van Hoitink Dienstverlening  .

10. Montageploeg: de groep personen die in een voorkomend geval en het kader van de overeenkomst, namens Hoitink Dienstverlening  , een door de wederpartij aangeschafte schutting monteert.

11. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 31 december, 1 januari, 2 e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd. 12. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hoitink Dienstverlening  en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Hoitink Dienstverlening  dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop-, leverings- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover deze door Hoitink Dienstverlening  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

4. De wederpartij met wie eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is gesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in te stemmen ten aanzien van later met Hoitink Dienstverlening gesloten overeenkomsten.

5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Hoitink Dienstverlening  is vrijblijvend. Hoitink Dienstverlening kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.

2. Indien Hoitink Dienstverlening  meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht of leverantie, is de laatst uitgebrachte offerte geldig en vervallen eerdere offertes zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan.

3. Indien een aanbod van Hoitink Dienstverlening  is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De wederpartij draagt de schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens.

4. Kennelijke fouten en vergissingen in aanbiedingen en opdracht-/orderbevestiging va Hoitink Dienstverlening , binden Hoitink Dienstverlening niet.

5. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Hoitink Dienstverlening , komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoitink Dienstverlening anders aangeeft.

6. In geval de overeenkomst middels de webwinkel wordt gesloten, zal Hoitink Dienstverlening de totstandkoming van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigen.

7. Indien Hoitink Dienstverlening de wederpartij een opdracht- of orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging, schriftelijk bij Hoitink Dienstverlening  heeft geklaagd omtrent de inhoud van de bevestiging. 8. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zijn door

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:  de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; bI) de levering van producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; c)een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.

3. Indien eventuele montage van de producten door de montageploeg plaatsvindt gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt dit uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Indien de consument vervolgens gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, dient de consument

voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de producten, al dan niet door tussenkomst van Hoitink Dienstverlening . In zodanig geval is Hoitink Dienstverlening nimmer aansprakelijk voor de tijdige uitvoering van de demontage en terug levering van de producten. Ook indien Hoitink Dienstverlening de demontage verzorgt, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument. Voorts is de consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aan Hoitink Dienstverlening de prijs verschuldigd voor de montagewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn betaald.

4. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door  Hoitink Dienstverlening aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Hoitink Dienstverlening . Zo spoedig mogelijk nadat Hoitink Dienstverlening  in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Hoitink Dienstverlening de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen.

6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde verpakking(en) aan Hoitink Dienstverlening retourneren.

7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Hoitink Dienstverlening is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

8. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij Hoitink Dienstverlening heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden.

9. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

10.  Hoitink Dienstverlening zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Hoitink Dienstverlening zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Hoitink Dienstverlening  niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Hoitink Dienstverlening aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.Alle overeengekomen prijzen zijn Hoitink Dienstverlening gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Hoitink Dienstverlening bekend waren op het moment dat  deze prijzen aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Hoitink Dienstverlening redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop  Hoitink Dienstverlening redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Hoitink Dienstverlening gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Hoitink Dienstverlening alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

2.Het bepaalde in het vorige lid voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 3. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal Hoitink Dienstverlening daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

4.In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Hoitink Dienstverlening  zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij  Hoitink Dienstverlening de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Hoitink Dienstverlening  zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. Onder het bepaalde in dit lid valt onder meer de omstandigheid dat niet of onvolledig door de wederpartij aan de montageploeg is medegedeeld dat van belemmeringen als bedoeld in artikel 11.4 sprake is.

6. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering en/of uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering en/of uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Hoitink Dienstverlening  gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hoitink Dienstverlening  een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders Hoitink Dienstverlening aangegeven, wordt meerwerk uitgevoerd volgens de voor de betreffende prestaties gebruikelijke door gehanteerde tarieven. ARTIKEL 6. | Hoitink Dienstverlening  TOLERANTIES In het aanbod, op de website, in de online ontwerptool op de website of anderszins door vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, afwerking en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | DERDEN

1. Hoitink Dienstverlening  is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’).

2. Hoitink Dienstverlening  ziet er op toe dat de eventuele derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, beschikken over de vereiste kennis en kunde.

3. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Hoitink Dienstverlening  bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Hoitink Dienstverlening  , jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Hoitink Dienstverlening , zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Hoitink Dienstverlening , steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Hoitink Dienstverlening voorgeschreven wijze, aan Hoitink Dienstverlening  verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Voorts dient de wederpartij Hoitink Dienstverlening  steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Hoitink Dienstverlening zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Hoitink Dienstverlening mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Hoitink Dienstverlening toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 14, worden de verplichtingen van Hoitink Dienstverlening opgeschort voor de duur van de overmacht situatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, korting of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.

2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Hoitink Dienstverlening toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Hoitink Dienstverlening niet eerder in dan nadat de wederpartij Hoitink Dienstverlening schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn van twee weken voor de

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

nakoming is vermeld, en Hoitink Dienstverlening na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

3. Indien Hoitink Dienstverlening voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Hoitink Dienstverlening gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

4. Verzuim van Hoitink Dienstverlening als gevolg van een aan Hoitink Dienstverlening toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 10. | LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten, al dan niet in combinatie met montage daarvan door de montageploeg, plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.

2. In geval van bezorging als bedoeld in het vorige lid, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat schuttingen met een grote vrachtwagen met een lengte van ongeveer 13,60 meter, een breedte van 2,48 meter en een hoogte van 2,70 meter, worden gebracht. De vrachtwagen dient de producten op een verharde ondergrond, binnen een straal van 25 meter van de bouwplaats, te kunnen lossen. Indien dit niet mogelijk is, dient wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Hoitink Dienstverlening in verband met de vaststelling van meerwerk.

3. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

4. Hoitink Dienstverlening bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.

5. Hoitink Dienstverlening behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in het kader van een overeenkomst op afstand pas aan op het

moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen c.q. de montagewerkzaamheden door de montageploeg zijn opgeleverd.

7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen.

8. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Hoitink Dienstverlening gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.

9. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Hoitink Dienstverlening mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Hoitink Dienstverlening is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

10. Indien Hoitink Dienstverlening bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Hoitink Dienstverlening deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 11. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN/MONTEREN VAN SCHUTTINGEN DOOR DE MONTAGEPLOEG

1. De wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor: – een vrij toegankelijke en werkklare werkplek; – voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de overeenkomst te monteren producten; – de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid door de door Hoitink Dienstverlening tewerkgestelde personen gewenste zaken en voorzieningen; – het verkrijgen van toegang door de door Hoitink Dienstverlening tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden, inclusief werkruimte op het belendend perceel zoals vermeld in artikel 11 lid 7; – het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.

2. De door Hoitink Dienstverlening te werk gestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen. De wederpartij zorgt ervoor dat de montageploeg tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschikt over energie en water. De kosten voor elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de wederpartij.

3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, staat de wederpartij in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van overheidswege en eventuele goedkeuringen van andere derden. De wederpartij vrijwaart Hoitink Dienstverlening van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan. Informatie aan montageploeg

4. De wederpartij maakt tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de montageploeg bekend waar ondergrondse kabels en leidingen zich bevinden. Hoitink Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

5. De wederpartij dient bij aankomst van de montageploeg aanwezig te zijn voor het bepalen van de lijn waar de schutting gemonteerd wordt, alsmede de hoogte van de te monteren schutting. De wederpartij dient op de werkbon akkoord te geven als de juiste locatie en hoogte van de schutting is uitgezet. In het geval de wederpartij samen met zijn buurman opdrachtgever is dienen beiden aanwezig te zijn.

6. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij haar in de voorgaande leden genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van wederpartij. Bouwplaats

7. De wederpartij draagt aan beide zijden van de te plaatsen schutting zorg voor een vijftig (50) centimeter brede strook die dient als werkruimte tijdens de bouwwerkzaamheden. Die strook dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: a) de strook is bouwrijp; b) obstakels binnen de strook die het monteren van de schutting verhinderen dan wel bemoeilijken, zijn verwijderd. Onder obstakels die het monteren van de schutting verhinderen dan wel bemoeilijken vallen onder andere begroeiing, losse grond, verharding, wortels, funderingen, puin, kabels, leidingen en andere objecten in de bodem tot een diepte van 80 centimeter; c) de grondwaterstand is niet te hoog; d) er kunnen zonder belemmering gaten van minimaal 75 centimeter diepte geboord of gegraven worden.

8. Indien de montageploeg op het afgesproken moment van montage constateert dat de bouwplaats onveilig of ontoegankelijk is, kan in overleg met de wederpartij en de leverancier op basis van nacalculatie de bouwplaats

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

toegankelijk gemaakt worden door de montageploeg. Indien dit niet mogelijk is, zal de montageploeg niet overgaan tot montage, maar op een nader te bepalen tijdstip terugkeren als de bouwplaats veilig en toegankelijk gemaakt is.

9. Wanneer de montageploeg op een nader te bepalen tijdstip terug moet keren omdat de bouwplaats onveilig of ontoegankelijk is, zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht. Laden en lossen

10. De wederpartij dient er rekening mee te houden dat schuttingen met een grote vrachtwagen met een lengte van ongeveer 13,60 meter, een breedte van 2,48 meter en een hoogte van 2,70 meter, door de montageploeg worden gebracht. De montageploeg dient de producten op een verharde ondergrond, binnen een straal van 25 meter van de bouwplaats, te kunnen lossen. Indien dit niet mogelijk is, dient wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Hoitink Dienstverlening in verband met de vaststelling van meerwerk.

11. Indien schuttingmaterialen door het gebouw en/of de garage van de wederpartij gedragen moeten worden, zal de extra arbeidstijd die hiermee is gemoeid worden berekend als meerwerk. Beschermende maatregelen ter voorkoming van de bedoelde schade, dient de wederpartij zelf te treffen. De wederpartij ook op voorhand foto’s en maatvoeringen van de ruimtes in het gebouw te zenden naar Hoitink Dienstverlening , zodat bij de planning hiermee rekening kan worden gehouden. Hoitink Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de producten door het gebouw en/of de garage zijn vervoerd. Hoitink Dienstverlening is te allen tijde gerechtigd om ter plaatse te besluiten dat op dat moment de werkzaamheden niet correct uitgevoerd kunnen worden. Wanneer de montageploeg in dit verband op een nader te bepalen tijdstip terug moet keren, zullen de extra kosten voor rekening komen van de wederpartij. Uitvoering

12. Tenzij de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan dwingend in de weg staat, neemt Hoitink Dienstverlening bij de uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting op zich. Hoitink Dienstverlening zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

13. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de montage niet op de overeengekomen dag en/of tijd kan plaatsvinden. Indien deze situatie zich voordoet, zal Hoitink Dienstverlening met de wederpartij een nieuwe afspraak voor montage inplannen. De beoordeling of de montage op de afgesproken datum en/of tijd vanwege weersomstandigheden verzet moet worden, gebeurt ten alle tijde door Hoitink Dienstverlening.

14. Hoitink Dienstverlening bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.

15. Indien de schutting begint en/of eindigt bij een woning, schuur of ander bouwwerk, kan het voorkomen dat het niet mogelijk of nodig is daar een paal te monteren in verband met de fundering van het bouwwerk. In geval de wederpartij aldaar wel een paal wenst, dient de wederpartij dit uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst kenbaar te maken aan Hoitink Dienstverlening.

16. Hoitink Dienstverlening monteert slechts de schutting. Werkzaamheden zoals opnieuw bestraten en herstellen van tuinaanleg vallen niet onder de montagewerkzaamheden, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vrijgekomen grond rondom de schutting wordt niet door Hoitink Dienstverlening afgevoerd.

17. Indien een onderdeel van de schutting beschadigd of onjuist geleverd is, wordt het onderdeel zo spoedig mogelijk, in overleg met de wederpartij, na geleverd en/of gemonteerd, zulks afhankelijk van of aanvankelijk wel of geen montage is overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

Op het moment dat door de montageploeg aan de wederpartij wordt meegedeeld dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn

1.voltooid, dient de wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.

2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van het werk redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan de montageploeg te worden gemeld.

3. Indien de oplevering van het werk niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken binnen zeven dagen na de oplevering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Hoitink Dienstverlening te zijn ingediend.

4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Hoitink Dienstverlening te worden ingediend.

5. De wederpartij vrijwaart Hoitink Dienstverlening van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het werk.

6. Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.

7. Voor zover de overeenkomst slechts voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op de pakbon aantekening te (laten) maken.

8. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek

in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de reclames betrekking hebben, bij Hoitink Dienstverlening te zijn ingediend.

9. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Hoitink Dienstverlening is geklaagd.

10. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Hoitink Dienstverlening te zijn ingediend.

11. Indien de wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de wederpartij ondertekend opleverformulier of ondertekende pakbon, vloeit er voor Hoitink Dienstverlening uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

12. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Hoitink Dienstverlening bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, verleent Hoitink Dienstverlening op alle geleverde producten, met uitzondering van houten palen, tien (10) jaar garantie. Op houten palen wordt geen garantie verleend.

2. Onder garantie van de betonproducten vallen uitsluitend de volgende zaken: a) het ontstaan van grove scheuren of gaten in het beton; b) het spontaan breken van betonelementen, die geen gevolg zijn van druk door hoogteverschillen; c) betonrot; d) productiefouten.

3. Op alle CE-gemarkeerde houtproducten wordt tien (10) jaar garantie gegeven. Onder garantie van houtproducten vallen uitsluitend de volgende zaken: a) het ontstaan van scheuren in de materialen, doch met verwijzing naar artikel 17 lid 4 tot en met 6 wordt geen garantie verleent ter zake scheurvorming door natuurwerking; b) productiefouten; c) houtrot.

4. Op hardhoutproducten wordt tien (10) jaar garantie gegeven. Bij hardhoutproducten kan het hout ‘bloeden’. Dit is een natuurlijk proces. Hierdoor kunnen donkere vlekken ontstaan op onderliggend materiaal. Het bloeden en de vlekken als gevolg van ‘het bloeden’ valt niet onder de garantie van hardhoutproducten. In sommige gevallen verdwijnen de vlekken na verloop van enkele maanden. De wederpartij kan vlekken door het uitbloeden tegengaan door de omliggende onderdelen in de eerste fase van het uitbloeden af te dekken.

5. Onder garantie van de montage vallen uitsluitend de volgende zaken: a) het niet in de afgesproken lijn monteren van de schutting; b) het niet recht stellen van de schutting; c) montagefouten.

6. De wederpartij dient de eerstvolgende drie (3) dagen na montage van de schutting te zorgen voor aan watering volgens de door Hoitink Dienstverlening  verstrekte instructies, bij gebreke waarvan de garantie op de montage vervalt.

7. De garantie als in de vorige leden bedoeld, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Hoitink Dienstverlening kunnen doen gelden (non-conformiteit).

8. Gebruikssporen en verkleuringen valt niet onder garantie. Voorts is geen garantie van toepassing ten aanzien van verkleuring van hout, alsmede ondergeschikte kleurafwijkingen van hout of andere materialen.

9. Garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en gebruik waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik.

10. Toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Hoitink Dienstverlening kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van stormschade, natuurlijke slijtage, verzakking (verzakking is een gevolg van de bodemgesteldheid, terwijl de bodemgesteldheid vooraf niet te bepalen is), molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik en/of montage door of vanwege de wederpartij zelf in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften, handleiding of overige aanwijzingen van of vanwege Hoitink Dienstverlening , het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Hoitink Dienstverlening zijn uitgevoerd.

11. De wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan. 12. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij aanspraak op herstel of vervanging, zulks ter keuze van Hoitink Dienstverlening. Herstel dan wel vervanging geldt voor Hoitink Dienstverlening als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Hoitink Dienstverlening  ter zake het eventueel niet nakomen van de garantieverplichtingen jegens de wederpartij is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn; daarbij geldt dat Hoitink Dienstverlening  haar aansprakelijkheid beperkt tot 90% van deze kosten wanneer het gebrek zich voordoet na één jaar maar binnen twee jaren na de klacht van de wederpartij, en vervolgens haar aansprakelijkheid met nog eens

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

10% beperkt voor ieder jaar nadien. De wederpartij zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de wederpartij Hoitink Dienstverlening schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn van twee weken is vermeld waarbinnen Hoitink Dienstverlening zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

1. Hoitink Dienstverlening is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Hoitink Dienstverlening opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Hoitink Dienstverlening niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Voor zover Hoitink Dienstverlening ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoitink Dienstverlening geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoitink Dienstverlening niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,

werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Hoitink Dienstverlening.

5. In geval van overmacht zal Hoitink Dienstverlening  dit onverwijld aan de wederpartij mededelen.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Hoitink Dienstverlening is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Hoitink Dienstverlening ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Mega-Schutting in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, als ook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Hoitink Dienstverlening gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

zekerheid voor de door haar aan Hoitink Dienstverlening  verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.

3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Hoitink Dienstverlening op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De wederpartij is verplicht de schade die Hoitink Dienstverlening ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien Hoitink Dienstverlening de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Hoitink Dienstverlening op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN & BETALINGEN

1. Het aanbod van Hoitink Dienstverlening vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Indien en voor zover de werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dient de opgegeven prijs slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door of namens Hoitink Dienstverlening gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door of namens Hoitink Dienstverlening  gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de wederpartij worden doorberekend.

2. Eventuele bezorgkosten en belastingen, waaronder de btw mede begrepen, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

3. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is Hoitink Dienstverlening gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat Hoitink Dienstverlening een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.

4. Hoitink Dienstverlening is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Hoitink Dienstverlening is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 is in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.

5. Indien de wederpartij een factuur op naam van een ander dan in de offerte of bevestiging is aangegeven wenst te stellen, dan wel de order of opdracht wenst op te splitsen in deelfacturen voor meerdere partijen, dan dient de wederpartij dat uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk bij Hoitink Dienstverlening te melden. Bij het opstellen van deelfacturen voor meerdere partijen is het noodzakelijk dat de betreffende partijen, bijvoorbeeld de buren, een bevestigingsmail sturen naar Hoitink Dienstverlening met daarin duidelijk vermeld dat ze akkoord gaan met de levering en/of montage van de producten en de daaraan verbonden kosten. Voor het uitwerken van deelfacturen brengt Hoitink Dienstverlening € 14,95 (incl. btw) per factuur aan administratiekosten in rekening.

6. Betaling dient te geschieden op (één van) de daartoe door Hoitink Dienstverlening voorgeschreven betaalmethode(n).

7. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting, korting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.

8. Hoitink Dienstverlening is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

9. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar direct of indirect voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de wederpartij ten aanzien waarvan werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Hoitink Dienstverlening kan worden toegerekend.

2. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, is Hoitink Dienstverlening niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Hoitink Dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

3. De wederpartij is tegenover Hoitink Dienstverlening aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

4. Hoitink Dienstverlening monteert schuttingen met houten onderdelen. Hout is een natuurproduct met alle natuurlijke kenmerken van dien. Temperatuurverschillen, wisselende vochtigheidsgehaltes en andere invloeden van natuur, weersomstandigheden en klimaat kunnen invloed hebben op de vorm, gesteldheid en kleur van het hout. Voor kleur-, nerf- en/of structuurverschillen in het hout kan Hoitink Dienstverlening niet aansprakelijk worden gesteld. Hoitink Dienstverlening kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van hout, zoals het ontstaan van kleine   

scheurtjes door de weersomstandigheden. Gebreken als gevolg van vorenstaande omstandigheden vallen dan ook niet onder de garantie.

5. Hoitink Dienstverlening monteert schuttingen met betonnen onderdelen. Beton is een natuurproduct dat geproduceerd wordt van zand, grind, cement en water. Bij dit productieproces kunnen kleine luchtbellen in het product optreden. Ook kunnen er verkleuringen optreden van het beton. Hoitink Dienstverlening kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aanwezigheid van deze luchtbellen in het beton. Ook kan Hoitink Dienstverlening niet aansprakelijk gesteld worden voor verkleuringen die optreden (omdat beton een natuurproduct is) in het beton. Hoitink Dienstverlening wijst er op dat er tussen betonplaten kieren kunnen zitten omdat betonplaten nooit helemaal op elkaar aansluiten.

6. Cement kan een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk hecht zich aan het oppervlak als witte uitslag, ook wel kalkuitbloei genoemd. Deze kalkuitbloei is een natuurlijk proces. In sommige gevallen verdwijnt de kalkuitbloei onder invloed van weersomstandigheden, maar niet in alle gevallen. Hoitink Dienstverlening niet aansprakelijk voor deze kalkuitbloei.

7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot aansprakelijkheid en/of schadevergoeding van Hoitink Dienstverlening jegens de wederpartij.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

8. De wederpartij is aansprakelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. Hoitink Dienstverlening is niet aansprakelijk voor het monteren van een schutting op een verkeerd aangewezen erfgrens. De wederpartij vrijwaart Hoitink Dienstverlening voor schade die op een belendend terrein wordt veroorzaakt bij uitvoering van de werkzaamheden in het kader van artikel 5:56 BW (ladderrecht).

9. Hoitink Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Hoitink Dienstverlening  is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 11 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Hoitink Dienstverlening in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoitink Dienstverlening aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hoitink Dienstverlening toegerekend kunnen worden ; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

10.Mocht Hoitink Dienstverlening  aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Hoitink Dienstverlening te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Hoitink Dienstverlening hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Hoitink Dienstverlening ter zake vervalt.

11.De aansprakelijkheid van Hoitink Dienstverlening is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Hoitink Dienstverlening  betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Hoitink Dienstverlening beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Hoitink Dienstverlening betrekking heeft.

12.De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Hoitink Dienstverlening bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 13.De wederpartij vrijwaart Hoitink Dienstverlening van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Hoitink Dienstverlening toerekenbaar is.

14.In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

15.De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Hoitink Dienstverlening.

ARTIKEL 18. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 12, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Hoitink Dienstverlening .

2. Bij Hoitink Dienstverlening ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van

ALGEMENE VOORWAARDEN HOITINK DIENSTVERLENING

Veertiendagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

1. Alle door Hoitink Dienstverlening aan de wederpartij verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Hoitink Dienstverlening hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Hoitink Dienstverlening of door  Hoitink Dienstverlening aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Hoitink Dienstverlening  is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

5. Hoitink Dienstverlening geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Hoitink Dienstverlening  te verpanden. 6. Hoitink Dienstverlening  behoudt zich het recht voor om de goederen van de wederpartij die Hoitink Dienstverlening in het kader van de overeenkomst eventueel onder zich heeft, onder zich te houden tot dat de wederpartij volledig aan diens reeds opeisbare financiële en/of andere verplichtingen jegens Hoitink Dienstverlening heeft voldaan. ARTIKEL 20. | FOTO’S SCHUTTING De wederpartij geeft door totstandkoming van de overeenkomst waarbij een schutting door de montageploeg wordt gemonteerd, stilzwijgend toestemming aan Hoitink Dienstverlening om foto’s van de schutting te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden van Hoitink Dienstverlening. De wederpartij kan haar toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking daarvan.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van  Hoitink Dienstverlening aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.